CACTUS - brieven en papieren van Curaçao 1700-1780

Dit is de handleiding van het Cactus systeem: een digitale collectie brieven en papieren afkomstig van Curaçao. Deze documenten zijn in de periode 1700-1780 verstuurd door de lokale bestuurders naar de Heren Tien van de West Indische Compagnie van de Kamer Amsterdam. Het zijn brieven, inventarissen, rechtbankverslagen, sollicitaties, belastingdocumenten, getuigenverklaringen, plakkaten, dagvaardingen, kasboeken, facturen, doodlijsten, slavenlijsten, verkooplijsten, raadsbesluiten, aanklachten, vonnissen en nog heel veel meer.

De originele documenten, die in het Nationaal Archief bewaard worden (NA 1.05.01.02), zijn ingenaaid in dikke folianten, en deze indeling in 'volumina' is in het Cactus systeem gehandhaafd omdat een volume een praktische omvang heeft. Bovendien blijft zo het verband met de oorspronkelijke bronnen gehandhaafd. In de Cactus database zitten 20 van dergelijke volumina, met gemiddeld 850 pagina's (350 documenten) per volume.

Een dergelijk aantal pagina's (ruim 17000, ter vergelijking: dit is meer dan drie maal het aantal pagina's in de hele romanserie Het Bureau van J.J. Voskuil !) kan niet zonder goede instrumenten om snel in de documenten te zoeken. Daarom is in de Cactus database een groot aantal indexgegevens opgenomen: alle documenten in de database zijn geindexeerd op eigennamen van personen, geografische plaatsen en schepen. Bovendien is er een zaakindex met ruim 3000 sleutelwoorden. Er zijn totaal 145000 indexverwijzingen. U kunt zich deze indexgegevens voorstellen als een schil rond de documenten die u in staat stelt snel van het ene document naar het andere te navigeren.

Cactus start automatisch met volume 200, het oudste van de reeks (1700-1703). Het openingsscherm toont de documentenlijst van volume 200, ofwel: de inhoudsopgave. Volume 200 bevat veel documenten die met de slavenhandel te maken hebben. Een korte karakterisering van alle volumina volgt verderop, na de praktische uitleg van het systeem. Achtereenvolgens zullen we doornemen: Daarna volgen de korte karakteriseringen van de verschillende volumina, en wat achtergronden over het Cactus project.


SCHERMINDELING

Links ziet u een knoppenbalk. De werking van deze knoppen komt hieronder aan bod. De knoppenbalk is het dashboard dat u gebruikt om door de documenten te navigeren, bepaalde documenten naar voren te halen en extra informatie over de documenten te krijgen. De knoppenbalk is expres niet boven de pagina gezet, om een zo groot mogelijk deel van de pagina's op het scherm te krijgen. Wij raden aan om met de <F11> toets het scherm nog verder te vergroten.

Het centrale deel van het scherm toont meestal een pagina uit een document (rechts), maar door op de dashboardknoppen te drukken kunnen andere overzichten, zoals de documentenlijst of indexen, naar voren komen. Over de pagina's lopen twee dunne rode lijnen. Deze 'leeslijnen' maken het gemakkelijker om de documenten te lezen en tegelijkertijd aantekeningen te maken.

Naast de pagina staat wat info over de pagina en het document waar ze toe behoort.NAVIGATIE

Navigatie gebeurt op diverse manieren: met behulp van knoppen, vanuit indexen en, vooral, door op de pagina's te klikken. Navigatie kan binnen een volume plaatsvinden, maar ook kunt u van volume naar volume gaan. Al deze mogelijkheden zullen in deze sektie uitgelegd worden.

Het openingsscherm toont direkt de documentenlijst van volume 200. Wanneer u een ander volume wilt openen dan kunt u dit doen door een ander volume uit het keuzemenu dat u links aantreft, te selecteren. Na enkele seconden verschijnt dan een nieuwe documentenlijst op het scherm. Het Cactus systeem heeft nog verschillende andere mogelijkheden om van het ene volume naar het andere te navigeren, vaak via een zogenaamd pop-up scherm. Deze pop-up schermen zullen verderop worden uitgelegd. We beperken ons eerst tot het navigeren binnen één volume.

In de documentenlijst treft u aan: documenten en mappen. De mappen zijn gesloten. In éen map zitten collecties documenten die met elkaar in verband staan, zoals een brief van de directeur met de bijbehorende bijlagen, of documenten die met éen strafzaak te maken hebben. U opent en sluit de mappen door er op te klikken. Als u op de     knop (linksboven) drukt dan worden alle mappen geopend.

Klikt u op een documenttitel, dan wordt de eerste pagina van het gekozen document getoond.Rechts staan gegevens over de gekozen pagina en over het document waar de pagina deel van uit maakt:
 • Welke pagina in het document het is
 • Hoeveel pagina's het document telt
 • Het type document
 • Het folionummer (groot), en (klein) de hoeveelste pagina van het volume het is
 • Een lege knop, met daarachter een Wis knop en een klein rood knopje
 • Nog een lege knop, met daarachter twee knoppen :          
 • De titel van het document (dezelfde als getoond in de documentenlijst)
 • Een overzicht van alle eigennamen en zaken die op de betreffende pagina getoond worden
Het gebruik van bovengenoemde knoppen komt later aan de orde. Verder kunt u de knop    (links in de knoppenbalk) gebruiken om alle eigennamen en zaken in het hele document te zien.Bladeren door het volume doet u het eenvoudigst door op het scherm te klikken. • 1. Linksboven: ga naar de eerste pagina van het document, of, als u daar al bent, naar de eerste pagina van het vorige document.
 • 2. Rechtsboven: ga naar de eerste pagina van het volgende document.
 • 3. Rechtsbeneden: ga naar de laatste pagina van het document, of, als u daar al bent, naar de eerste pagina van het volgende document.
 • 4. Links midden: ga naar de vorige pagina
 • 5. Rechts midden: ga naar de volgende pagina

In de knoppenbalk ziet u de knoppen     en     Deze twee knoppen gebruikt u om te switchen tussen de documentenlijst en de actuele pagina. Het nummer van de actuele pagina, bijvoorbeeld 132v (132 verso, de oorspronkelijke paginanummering is zoveel mogelijk gehandhaafd) verschijnt ook in een van de paginavelden boven in de knoppenlijst. Als u naar een andere pagina gaat, verandert dit veld automatisch mee. Omgekeerd, als u het nummer van de gewenste pagina kent, kunt u dit in het veld invullen en op de bijbehorende     knop drukken, waarna de pagina verschijnt. Als u een niet-bestaand paginanummer intikt dan krijgt u een waarschuwing. Er zijn twee van dergelijke paginavelden beschikbaar, handig als u twee documenten pagina voor pagina wilt vergelijken.

Boven de twee paginavelden treft u nog twee knoppen aan:     waarmee u naar de vorige / volgende bekeken pagina's kunt gaan.
N.B. gebruik NIET de forward/backward knoppen van uw browser want daarmee verlaat u Cactus !

Het onthouden van paginanummers kan sowieso handig zijn, en daar zijn drie knoppen voor beschikbaar:

Druk op de lege knop, en het huidige paginanummer wordt opgeslagen:     Wanneer u op knop     drukt dan springt u direkt naar pagina 132v. De wisknop     kunt u gebruiken om het nummer te verwijderen en de springknop leeg te maken.


INDEXENDe vier knoppen         en     openen de indexschermen voor personen, plaatsen, schepen en zaken ('sleutelwoorden', vandaar het plaatje). De documenten waar de items voorkomen worden getoond, als mede de paginanummers. Klikken op het paginanummer voert u direct naar de betreffende pagina. De vroeger lege knop naast de pagina     draagt nu ook de naam van het gekozen item. Wanneer u op deze knop drukt, gaat u direkt naar de volgende pagina waarop het gekozen item voorkomt. Na de laatste pagina volgt weer de eerste etc. Wanneer u terug wilt naar de vorige pagina gebruikt u de     knop. Op deze manier hoeft u dus niet steeds terug naar de index om de volgende pagina te kiezen wat erg vervelend zou zijn. Ook de knoppen en kunnen nu gebruikt worden. Zie hiervoor de sectie 'Sociale netwerken'.

Een tweede manier om een item te kiezen, is door op de naam in de lijst rechts van de pagina te klikken.

Terug naar de Indexen. Wanneer u op een van de knoppen     tot     drukt, dan verschijnen de items die met de gekozen letter beginnen. Drukt u op de knop     dan worden alle items in het betreffende volume getoond.

N.B. Gezien het grote aantal verwijzingen kan dit, zeker voor personen, lang duren !

Ook gebruik van de knop     kan enig geduld vergen, omdat dan alle items, beginnende met de gekozen letter, uit ALLE volumes gehaald worden ! Het resultaat verschijnt als een pop-up scherm, waarover later meer. De knop     laat een lijstje van de 20 belangrijkste namen/zaken zien in het actuele volume. Voor de naam staat een getal dat de rangorde in de hierarchie aangeeft.Wanneer u wilt weten of een bepaald item ook in andere volumina voorkomt dat klikt u op de naam van het item. Ook hier verschijnt het resultaat als een pop-up scherm.Tenslotte de knop met het blauwe vinkje:     dit knopje kunt u gebruiken om meerdere items te selecteren. De pagina's waarop deze geselecteerde items voorkomen verschijnen, wanneer u teruggaat naar de actuele pagina,     op de bovenste knop rechts. Met deze knop kunt u vervolgens de pagina's aflopen waarop één van de gekozen items voorkomt. De selectie verwijdert u met de bijbehorende wisknop. Ook wanneer u teruggaat naar een indexscherm kunt u de selectie weer verwijderen.ZOEKEN

Behalve met de indexen zijn er verschillende andere manieren om te zoeken:

Zoeken op tekst in namen/zaken:

vul de zoektekst in in het veld onder de knoppen     en druk op een van de indexknoppen. De index met de namen met daarin de gezochte tekst wordt getoond, alfabetisch gesorteerd (zie rechts).


    Zoeken op een bepaalde tekst in de documenttitels:
 • Binnen hetzelfde volume: ga naar de documentlijst, klap alle mappen open met de     knop en gebruik <Control> F om de tekst te lokaliseren.

 • In alle volumina: vul de zoektekst in in het veld onder de knoppen     en druk op de     knop. Er verschijnt een pop-up scherm met alle documenttitels die de gezochte tekst bevatten, gesorteerd op datum. Gebruik de wisknop om het veld weer leeg te maken.
Zoeken op documenttypen:

in Cactus worden zo'n 80 verschillende documenttypen onderscheiden. Wanneer u met behulp van het (blanco) keuzemenu     dat zich onder dat van de volumina     bevindt, een documenttype kiest, verschijnt een pop-up scherm met alle documenten van het gewenste type, gesorteerd op datum.


    Zoeken op documenten tussen bepaalde datums:

vul twee datums in in de velden onder de knoppen     en druk op de     knop. Er verschijnt een pop-up scherm met alle documenttitels tussen de gespecificeerde datums, gesorteerd op datum. Gebruik de wisknop om de datumvelden weer leeg te maken.

NB Het systeem vult de datumvelden automatisch in met de maand van het actuele document, wanneer u door de documenten bladert. Door op de     knop te drukken krijgt u meteen alle documenten te zien die in dezelfde maand geschreven zijn.

Wanneer u alleen de documenten wilt zien die op dezelfde dag geschreven zijn als het actuele document, klik dan op het kleine rode knopje boven de     knop.


Let op, als u deze schermen niet afsluit, verdwijnen ze achter het hoofdscherm. Met <Alt><Tab> kunt u ze weer tevoorschijn halen.POP-UP SCHERMEN

Dit zijn eenvoudige lijsten die twee doelen dienen: snel pagina's bekijken die in andere volumina zitten, en eventueel een ander volume openen. Klik op het paginanummer om de pagina te zien. De enige beschikbare navigatiemogelijkheden zijn: naar de volgende pagina (klik rechts op de pagina) en naar de vorige pagina (klik links op de pagina)

Wanneer u naar het betreffende volume wilt, klik dan op het volumenummer. Na enkele seconden verschijnt dan de documentenlijst van het gekozen volume op het scherm.De hierboven getoonde pop-up verschijnt wanneer u op de naam klikt van een persoon in de index. De exacte naam verschijnt in rood, de overigen zijn mensen met dezelfde achternaam.


De hierboven getoonde pop-up verschijnt wanneer u op de     knop drukt. Het sociale netwerk van de gekozen term/naam verschijnt (in het voorbeeld: bodemarijbrieven).


De hierboven getoonde pop-up verschijnt wanneer u op de     knop drukt als u daarvoor de     had gekozen, vanuit de personenindex.

SOCIALE NETWERKEN

Wanneer twee namen in hetzelfde document voorkomen, of op dezelfde pagina staan, dan moet er een verband tussen deze twee namen zijn. Verder: hoe minder namen er in een document/pagina genoemd worden, hoe belangrijker het document / de pagina voor de genoemden is. Op basis van deze twee aannamen en wat eenvoudig rekenwerk kunnen 'sociale netwerken' geconstrueerd worden: uitgaande van een bepaalde naam wordt een lijst gemaakt van alle namen die in dezelfde documenten/pagina's voorkomen. En hoe vaker twee namen samenvallen, hoe kleiner de afstand tussen deze namen in het netwerk. Dus wanneer u een naam selecteert, bijvoorbeeld uit de index, dan kunt u Cactus deze analyses laten uitvoeren met de knoppen     (analyse, gebaseerd op de documenten) en     (gebaseerd op de pagina's).

Door op de namen te klikken kunt u door het netwerk 'wandelen'. Wanneer u op een paginanummer klikt gaat u direkt naar de gekozen pagina.

NB Gezien de zware berekeningen die nodig zijn, wordt de analyse beperkt tot de documenten in het actuele volume, dus NIET over alle volumina !OVERIGE KNOPPEN

Er zijn nog drie knoppen niet uitgelegd:
    geeft informatie over het actuele volume: aantal pagina's, personen, schepen, plaatsen, zaken en indexverwijzingen.

En tenslotte met de knop     verlaat u het programma.
Met de knop     kunt u spellingsvoorkeuren instellen, bijvoorbeeld of de C en de K als dezelfde letters moeten worden beschouwd, of de lettercombinaties AE en AA. Dit merkt u met name bij het zoeken naar namen in de indexen.

             
EEN KORTE KARAKTERISERING VAN DE CACTUS DATABASEVolume 200

Dit deel bevat veel documenten betreffende de slavenhandel (doodlijsten, slavenlijsten, verkooprekeningen) en de bouw door directeur Nicolaas van Beeck van het blokhuis aan Caracas Baai (het latere Beeckenburg).


Volume 201

De ruzie met commissaris Luls over illegale verhuur van WIC slaven door directeur Van Beeck is hier een belangrijk onderwerp. Ook het conflict tussen de kooplieden Jilles en Van der Straten (de laatste raadslid, maar door Van Beeck geschorst) komt uitgebreid aan de orde. Van Beeck wordt ontslagen en opgevolgd door de advocaat Jacob Beck, die eerder al in de Raad had gezeten.


Volume 202

Directeur Jacob Beck herstelt de orde. De franse slavenhandelaars Chourio en Chabert bezoeken voor het eerst Curaçao. Ook in dit deel veel documenten betreffende de slavenhandel, en kaperij. Angst voor de Fransen. Beck vertrekt ziek naar Amsterdam en draagt het directeurschap over aan Jeremias van Collen. De eerste conflicten tussen Van Collen en de Raad.


Volume 203

Directeur Abraham Beck neemt de zaken over. Conflicten met Van Collen, over het ontbossen van ingenomen gronden en executies van slaven. Na ruim een jaar overlijdt Beck onder verdachte omstandigheden. De Franse oorlogsdreiging speelt in veel documenten mee. Ook veel documenten betreffende de kaapvaart.


Volume 204

Het belangrijkste onderwerp in dit deel is het conflict tussen directeur Van Collen en luitenant captein De Senilh. Deze nieuweling was zo dom om, dronken, de directeur te beschuldigen van corruptie. De Senilh verdwijnt in het gevang, en de vijanden van Van Collen in de Raad (Horst, Van Taarling etc.) grijpen het incident aan om het hele bestuur te ontwrichten.


Volume 205

De Franse kaper Cassard valt Curaçao binnen en legt een enorme taxatie op van 115.000 pesos. Binnen 2 maanden is hij weer verdwenen, het eiland ontredderd achterlatend. Kasboeken en ooggetuigenverslagen van de strijd. Ook mochten de burgers hun kosten declareren ('15 februari 30 kogels verschoten op de Fransen: 2 pesos'). Unieke documenten.


Volume 206

Jonathan van Beuningen wordt directeur, een dynamisch heerschap dat continu ruzie met zijn raadsleden heeft. Een relatief rustige periode.


Volume 207

Ook in dit volume de nodige ruzies, zoals tussen de dronkelap De Mepsche en de directeur, en tussen commissaris Van der Burgh en zijn boekhouder Geerkens. Op een gegeven moment neemt Van Beuningen ontslag en laat zich opvolgen door zijn broer Jan. Beide broers overlijden kort na elkaar. Diverse rechtbankverslagen, en kwesties die met landeigendom te maken hebben.


Volume 208

Noach du Fay, ex-burgemeester van Amsterdam, neemt de touwtjes in handen. Ook nu veel landkwesties, o.m. aangaande de plantage Sint Barbara van het raadslid Frederik Eck. Een groot pak documenten over het vergaan van het met goud en olifantstanden geladen galjoot de Bonaventura, en de misdragingen van de Spanjaarden in deze zaak. Du Fay neemt plots ontslag en vlucht van het eiland, een schuld van tienduizenden pesos achterlatend. Juan Pedro van Collen volgt hem op, maar na een oproer wordt de verschrikkelijke Jan Gales tot directeur benoemd.


Volume 209

Gales wordt door fiscaal Van Schagen van corruptie beschuldigd en een lange strijd volgt. Mooie brieven van Van Schagen, die met alle andere gezagsdragers kwesties heeft, inclusief dominee Rasveld. Na het ontslag van Gales herstelt Isaacq Faesch de rust. Diverse rechtbankverslagen.


Volume 210

In dit deel speelt een rechtzaak tegen drie soldaten die samen 24 linnen hemden hebben gestolen uit een schip dat ze moesten bewaken. Dit is een halszaak, en alle drie worden ter dood veroordeeld. De eigenaar verzoekt om gratie, omdat hij de hemden allemaal weer terug heeft gekregen, maar directeur Faesch beslist anders. Toch zit ook hij met het geval in z'n maag, gezien het feit dat het vonnis ter beoordeling aan de Prins van Oranje gestuurd wordt. Faesch overlijdt, en directeur Bosvelt neemt het over, een brekebeen die binnen twee jaar overlijdt. In 1762 treedt dan Jean Rodier aan.


Volume 211

In dit deel zwaait directeur Rodier de scepter, die persoonlijk een ronde langs alle verdedigingswerken maakt en daar uitgebreid over bericht. Er zijn conflicten met fiscaal Coerman, het moet aan het beroep liggen. Op het eiland is een strijd gaande tussen enkele scheepswerven ('klippen') over monopolieposities. Het deel stopt in 1778. Volume 212 telt eigenlijk niet mee.


Volume 212

Dit deel bevat slechts 2 documenten, waarvan één de moeite erg waard: een rechtzaak tegen een aantal slaven en vrije negers in verband met een dansfeest. Verder een inventaris van het geschut.


Volume 213

Dit zijn rechtzaken van de grote Raad. Behalve een aantal moord- en doodslagzaken en de nodige gekaapte schepen, is in dit deel het al dan niet tot goede prijs verklaren van een bark met aan boord de rijke don Gaspar de Andrade, voormalig opperhoofd van het portugese Assiento en bij zich dragende 50.000 pesos, het belangrijkst. Verder is er de zaak tegen een echtpaar dat haar kostganger, een spaanse zilversmid, vergiftigd heeft met sublimaat.


Volume 214

Veel zaken betreffende opgebrachte schepen en smokkel. Ook de berechting van een groep negerslaven die gedurende enkele jaren diefstallen heeft gepleegd. Dronken soldaten en burgers die WIC land illegaal innemen.


Volume 215

Van deze rechtzaken die zich tussen 1712 en 1725 hebben voltrokken zijn degene die te maken hebben met de slavenopstand van 1716 het interessantst, en ook de meest gruwelijke. Verder veel zakelijke geschillen en enkele vechtpartijen met dodelijke afloop. Ook een opmerkelijke vrijspraak in de zaak tegen Pieter Klijn wegens het doodsteken van de soldaat Philip Wagenaar: puur zuiver en innocent, zelfs na toegepaste tortuur.


Volume 216

Het begint met een zaak tegen captein Trompet, die in de haven een spaans schip doet zinken terwijl hij alleen een inspectie moest uitvoeren. Opgehangen. In dit deel volgen ook veel zeerovers zijn droevig lot. Een uitgebreide zaak tegen captein Echavarria die in een straatgevecht tussen Fransen en Spanjaarden terecht komt. En zaken betreffende directeur Du Fay die het eiland met tienduizenden pesos schulden heeft achtergelaten.


Volume 217

Onderwerpen die in dit deel aan bod komen zijn onder meer het conflict tussen fiscaal Jan van Schagen en de directeur, de Raad en de dominee. Verder is er de nasleep van het ontslag en het overlijden van de vorige directeur, Juan Pedro van Collen: een schuld van ruim 13.000 pesos. En de nodige rechtzaken wegens diefstal en geweldpleging.


Volume 218

Dit is een collectie van ongeveer 3000 civiele zaken, voornamelijk behandeld door de Commissie voor Mindere Kwestiën. Deze commissie beperkte zich in principe tot onenigheden die niet boven de 100 pesos uitkwamen. Hypotheekschulden, verzekeringskwesties, nalatenschappen, handelsconflicten, echtscheidingen en burenruzies.


Volume 220

Een aantal documenten, alle betreffende het conflict van J. Ellis versus de WIC i.v.m. door hem ingenomen land bij de plantage Savonet.


ACHTERGRONDEN VAN HET CACTUS PROJECT

Het Cactus project is begonnen met de collectie digitale foto's van documenten over de Curaçaose plantage San Juan, gemaakt door S. Vautier voor haar afstudeerwerk. Begin 2007 heeft de Stichting DPP, gezien het interessante materiaal, de ontwikkeling van het Cactus systeem op zich genomen, en de digitale collectie verder uitgebreid. De IPR (Intellectual Property Rights) en het © copyright van de software berust bij de Stichting DPP. Het is uitdrukkelijk verboden de software te wijzigen, of voor commerciële doeleinden te gebruiken op wat voor manier dan ook.

Het beeldrecht op de digitale documenten berust bij het Nationaal Archief. Alle documenten komen uit het archief der tweede West Indische Compagnie, nummer 1.05.01.02.

De Cactus software en de digitale documenten mogen niet afzonderlijk van elkaar verspreid worden.


Literatuur

Mom, V. 2007: The OWINBO (Old Wine In New BOttles) project. In: Archäologie und Computer Workshop 11, Kulturelles Erbe und Neue Technologien. Vienna 18-20 october 2006.

Mom, V. en S. Vautier 2008: The occupational history of San Juan, a plantation landscape on Curaçao. In: Proceedings of the 35th Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Berlin 2-6 april 2007